دولت بحرین غیر قانونی است

وی تصریح کرد: رژیم آل خلیفه همچنان از برآوردن مطالبات مردم و بازسازی مساجدی که مزدوران این رژیم و نیروهای اشغالگر عربستانی تخریب کرده اند ، خودداری و امنیت شهروندان را سلب و آنها را زیر فشار می گذارد.

الریس گفت: حجاج بحرینی که در پل ارتباطی بحرین و عربستان بازداشت شدند ، همچنان در زندان های بحرین به سرمی برند و در میان آنان تعدادی کودک نیز وجود دارند.

فعال سیاسی بحرینی تصریح کرد: اقدامات رژیم آل خلیفه علیه مردم نمی تواند تظاهرات گسترده آنها را متوقف کند. رژیم آل خلیفه با وجودی که برای سرکوب مخالفان از نیروهای عربستانی ، اماراتی ، آمریکایی ، اروپایی و سایر کشورها کمک می گیرد ولی تاکنون نتوانسته بر اراده مردم فایق شود و شکست خورده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید