برگه سیاه دیگر در پرونده آل خلیفه

جمعیت وفاق ملی در بیانیه خود آورده است: این حکمها انتقام جویانه و طبق سیاست "ظلم سیاسی" صادر شده است. سازمان عفو بین الملل چنین احکامی را تجلی عدالت دروغین نامیده است. بحران بحرین روز 14 فوریه آغاز شد، ولی این مسأله ریشه در گذشته دارد.

جمعیت وفاق ملی بحرین از نبود امنیت اجتماعی و سیاسی، بی اعتماد متقابل و اداره یکجانبه امور کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان سیاسی و بازسازی کشور شد و افزود: بحرین باید به گونه ای بازسازی شود که مردم منشأ قدرت باشند و به گردانندگان امور کشور اعتماد داشته باشند و قوا از یکدیگر منفک باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید