منامه برای توفان فردا آماده می‌شود

وی افزود: با وجود اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آمیز رژیم آل خلیفه،  شهروندان تا این لحظه برای رسیدن به حقوق مشروع خود پایداری کردند؛ توفان منامه یکی از روشهای ابتکاری جوانان، برای اعتراض مسالمت آمیز علیه اقدامات رژیم آل خلیفه است.

نبیل رجب خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی آل خلیفه فردا برای ایجاد موانع سر راه حرکت شرکت کنندگان در فراخوان توفان منامه، این شهر را محاصره خواهند کرد .

مدیر کل مرکز حقوق بشر بحرین، گفت: رژیم آل خلیفه می خواهد برای همه مردم جایگزین بیاورد و آنهارا شکست دهد، اما مردم بحرین مردمی پایدار و مقاوم هستند و در برابر اقدامات تحریک آمیز رژیم تسلیم نخواهند شد.

نبیل رجب تاکید کرد: رژیم آل خلیفه با کمک ارتش دیگر کشورها، نیروهای خود را برای سرکوب شهروندان به خیابانها فرستاد، و به کشتار و تعقیب و بازداشت مردم پرداخت، اما در عمل ما شاهد پایداری و ثبات مردم بحرین هستیم

/ 0 نظر / 15 بازدید