ادامه اخراج ها در دانشگاه بحرین

بازگشت به کار به شرط کسر حقوق

از سوی دیگر، دانشگاه بحرین با بازگشت حدود 32 کارمند به کارهای خود به شرط کسر 15 درصد از حقوق آنها به مدت شش ماه موافقت کرد.

منابع بحرینی تاکید کرده اند، دلیل موافقت دانشگاه بحرین با بازگشت این افراد،  اطمینان یافتن کمیته انضباطی از بیگناهی آنها در ارتباط با اتهامات مطرح شده است.

/ 0 نظر / 17 بازدید